Gode råd, generelle vilkår og betalingsbetingelser


Betalingsbetingelser

Optagelse på det valgte studie er fuldt gyldig, når indbetaling er registret og Akademiets Skoler har sendt sin accept.
Uanset varighed og betalingsordning er du forpligtet til at betale det fulde beløb, for det studie, du har tilmeldt dig.
Betaling af grundbeløbet til studier af længere varighed skal ske senest en måned forud for studiestart – eller ved tilmelding.
Betaling af grundbeløb til studier af kortere varighed, skal ske i forbindelse med tilmelding.
Manglende betaling pålægges et administrationsgebyr pr. påmindelse.
Indbetales det aftalte beløb ikke til tiden, bortfalder retten til studiepladsen.
Studier og uddannelser pålægges ikke moms.

Momsregistrerede virksomheder og detailsalg faktureres særskilt.


Betalingsmetode

Studiepris finder du på Akademiets Skolers website ud for det ønskede studie.
Betaling skal ske via bankoverførsel.
Den tilmeldtes fulde navn skal stå på bankoverførslen.
Banktransaktion kan tage nogle dage.​


Fortrydelse

I henhold til forbrugeraftaleloven §10-12 er tilmeldinger køb via Akademiets Skolers website ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Normalt er det ingen fortrydelsesret ved varer, der er lavet specielt til dig, herunder billetter til oplevelser/studier eller arrangementer.
Dog tilbyder Akademiets Skoler undtagelsesvis fortrydelse af det tilmeldte studie. Det kan kun ske frem til 20 dage før den planlagte startdato.
Ved kreditering opkræves et opsigelses-/administrationsgebyret på DKK 250, som fratrækkes grundprisen.
Det indbetalte registrerings- og reservationsgebyr er ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Afbrydelse efter 20 dage før studiestart giver ikke ret til økonomisk refusion.
Afbrydelse, manglende fremmøde eller studieegnethed – uanset grund, giver ikke ret til tilbagebetaling.
Udmeldelse eller fortrydelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Akademiets Skoler e-mail
Studiepladsen kan ikke overføres til andre eller andet studie.

Bogkøb: Der gives ikke fortrydelsesret på vare købt i vores shop da varen af en sådan art, i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.


Nedlukning eller karantæne

Undervisning foregår fysisk i tegnestudiet. I forbindelse med myndighedernes eventuelle krav om karantæne, vil Akademiets Skoler tilbyde online erstatningsundervisning – time for time.


Udeblivelse fra undervisningen

Det er op til den tilmeldte at møde til de planlagte undervisningstimer. Af hensyn til trygheden, forudsigeligheden og flowet i undervisningen kan skolen ikke imødekomme prøvetimer eller erstatningstimer.


Betingelser for ar modtage undervisning

For at blive undervist på Akademiets Skoler skal deltager være i stand til med nysgerrighed og virketrang at følge studiet kreative processer.
Det er deltager eller dennes formynder, der er ansvarlig i forhold til vurderingen af, om den tilmeldte er studieegnet.
Viser det sig, at en deltager ikke er studieegnet, er fraværende eller forstyrrer undervisningen i en grad der gener de øvrige deltagere, forbeholder Akademiets Skoler sig ret til at bortvise deltageren, såfremt vedkommende ikke reagerer på vejledende påmindelser.
Bortviste deltagere, har ikke krav på refusion af det indbetalte studiehonorar.
Børn og unge elever, der tilknyttes Akademiets Skolers undervisning, skal efter første velkomst kunne deltage uden ledsagelse af en voksen.


Særlige udfordringer

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer undervises på ligeværdige og faglige vilkår som andre målgrupper. Det anbefales, at gruppen med særlige udfordringer støttes undervejs i forløbet af et godt netværk og fx psykologisk bistand på de længere studieforløb.


Privat coaching og samtale

Skolen er imødekommen over for almindelig praksis vedr. småkommunikation. Kommunikation derudover betragtes som faktureret konsultation, hvad enten det er skriftligt, telefon- eller fysiske møder. Kan tilkøbes på web under fanen kontakt. Bookingen og betaling skal finde sted inden mødet afholdes.

Skolens e-mailsystem er ikke krypteret. Derfor må personfølsomme oplysninger ikke udveksles skriftligt, hvorimod det kan ske mundtligt i forbindelse med forudbestemt booking.


Udgifter

I løbet af heltidsstudiet vil der løbende være udgifter til egne tegnematerialer.
Deltageren afholder altid selv alle udgifter til egne materialer til brug under studiet samt museumsbesøg og model.
For børn og teenager tilmeldt de korte studier, er studieprisen inklusive materialeforbrug i undervisningstiden. Dog anbefales, at eleven har egne materialer.


Tilskudsstøtte eller SU

Akademiets Skoler er en et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger.
Deltagere kan som udgangspunkt ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Ansøger skal selv søge om offentlig støtte til finansiering af skolens undervisning.


Betalt af det offentlige

Finansieres af en offentlig instans, skal ansøgeren meddele dette i forbindelse med tilmelding.
Skriftlig bekræftelse på forudbetaling skal være Akademiets Skoler i hænde inden studiestart.
Forudsætter offentlig betaling en anden betalinsgordning end det beskrevne, pålægges et administrationsgebyr.
Akademiets Skoler forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om ansøgerens egnethed hos eventuel sagsbehandler.


Betingelser for anvendelse og data

Akademiets Skoler har copyright til arbejder udført i Akademiet Skolers regi. Det vil sige, at Akademiets Skoler må kopiere og publicere værker fremstillet i undervisningen.
Deltageren er indforstået med at modtage bekræftelser, nyheder og studieinfo via e-mail og nyhedsbreve.


Personoplysninger

Akademiets Skoler overholder god databehandlingsskik.
Akademiets Skoler har udelukkende de data som du selv har opgivet til skolen.
Den dataansvarlig er Akademiets Skoler.
Data opbevares således, at vi den giver den bedste rådgivning i forbindelse med til administrative opgaver. Kun relevant og begrænsede data bliver datamineret i henhold til et formålsbegrænsende omfang og i den tidsbegrænsning der er nødvendig i forhold til kundekontakt og formidling.
Data bliver registreret og opbevaret på forsvarlig vis.
I visse tilfælde videregives data til Akademiets Skolers professionelle samarbejdspartnere. Data slettes når det ikke er formålstjenesteligt.
Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger. Har du indsigelser i forhold til vores databehandling, skal du rette henvendelse til Akademiets Skoler.


Betingelser for forsikring

Brugere af Akademiets Skolers undervisningssegment og faciliteter bærer ansvaret for deres materialer og kunstneriske arbejder.
Akademiets Skoler påtager sig ikke ansvar for beskadigelse af tøj og personlige ejendele, samt opbevaring af glemte effekter, herunder skolearbejder. Alle deltagere dækkes i øvrigt af egen ansvars- og ulykkesforsikring.