Gode råd, generelle vilkår og betalingsbetingelser

Sammendrag for heltidsstudiet og børnehold

Betalingsbetingelser

Optagelse på det valgte studie er fuldt gyldigt, når indbetalingen er registreret og Akademiets Skoler har sendt en accept.
Uanset varighed og betalingsordning er du forpligtet til at betale det fulde beløb, for det studie, du har tilmeldt dig.
Betaling af grundbeløb til studier af længere varighed skal ske senest en måned forud for studiestart – eller ved tilmelding.
Betaling af grundbeløb til studier af kortere varighed, skal ske i forbindelse med tilmelding.
Manglende betaling pålægges et administrationsgebyr pr. påmindelse.
Indbetales det aftalte beløb ikke til tiden, bortfalder retten til studiepladsen.
Studier og uddannelser pålægges ikke moms.

Momsregistrerede virksomheder og detailsalg faktureres særskilt.


Betalingsmetode

Studieprisen finder du på Akademiets Skolers website ud for det ønskede studie.
Betaling skal ske via bankoverførsel.
Den tilmeldtes fulde navn skal stå på bankoverførslen.
Banktransaktion kan tage nogle dage.​


Fortrydelse

I henhold til forbrugeraftaleloven §10-12 er tilmeldinger købt via Akademiets Skolers website ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Normalt er der ingen fortrydelsesret ved varer, der er lavet specielt til dig, herunder billetter til oplevelser/studier eller arrangementer.
Dog tilbyder Akademiets Skoler undtagelsesvis fortrydelse af det tilmeldte studie. Det kan kun ske frem til 20 dage før den planlagte startdato.
Ved kreditering opkræves et opsigelses-/administrationsgebyret på DKK 250, som fratrækkes grundprisen.
Det indbetalte registrerings- og reservationsgebyr er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Bogkøb: Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores shop, da varen af en sådan art, i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.


Afbrydelse

Udmeldelse 0-20 dage før studiestart giver ikke ret til økonomisk refusion.
Afbrydelse, manglende fremmøde eller studieegnethed – uanset grund, giver ikke ret til tilbagebetaling.
Fortrydelse eller fortrydelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Akademiets Skoler e-mail
Studiepladsen kan ikke overføres til andre eller andet studie.


Tilskudsstøtte eller SU

Akademiets Skoler er et selvfinansierende uddannelsessted, der ikke modtager støtte via offentlige ordninger.
Deltagere kan som udgangspunkt ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Ansøger skal selv søge om offentlig støtte til finansiering af skolens undervisning.


Betalt af det offentlige

Finansieres af en offentlig instans, skal ansøgeren meddele dette i forbindelse med tilmelding.
Skriftlig bekræftelse på forudbetaling skal være Akademiets Skoler i hænde inden studiestart.
Forudsætter offentlig betaling en anden betalingsordning, end det beskrevne, pålægges et administrationsgebyr.
Akademiets Skoler forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om ansøgerens egnethed hos eventuelle sagsbehandlere.


Udgifter

Deltageren på heltidsstudier afholder altid selv alle udgifter til egne materialer til brug under studiet samt museumsbesøg og model.
For børn og unge tilmeldt korte studier, er studieprisen inklusive materialeforbrug i undervisningstiden. Dog anbefales, at deltager har egne materialer til brug ude og hjemme.


Betingelser for forsikring

Brugere af Akademiets Skolers undervisningsfaciliteter har selv ansvaret for deres materialer og kreative værker.
Akademiets Skoler påtager sig ikke ansvar for beskadigelse af tøj og personlige ejendele, samt opbevaring af glemte effekter, herunder mapper og værker.
Alle deltagere dækkes i øvrigt af deres egen ansvars- og ulykkesforsikring.


Betingelser for anvendelse og data

Akademiets Skoler har copyright til arbejder udført i Akademiet Skolers regi. Det vil sige, at Akademiets Skoler må kopiere og publicere værker fremstillet i undervisningen.
Deltageren er indforstået med at modtage bekræftelser, nyheder og studieinfo via e-mail og nyhedsbreve.


Personoplysninger

Akademiets Skoler overholder god databehandlingsskik.
Akademiets Skoler har udelukkende de data, som du selv har opgivet til skolen.
Den dataansvarlig er Akademiets Skoler. Data bliver registreret og opbevaret på forsvarlig vis.
Data opbevares således, at vi giver den bedste rådgivning i forbindelse med administrative opgaver. Kun relevante og begrænsede data bliver determineret i henhold til et formålsbegrænset omfang og i den tidsbegrænsning der er nødvendig i forhold til kundekontakt og formidling.
I visse tilfælde videregives data til Akademiets Skolers professionelle samarbejdspartnere. Data slettes når det ikke er formålstjenesteligt.
Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger. Har du indsigelser i forhold til vores databehandling, skal du rette henvendelse til Akademiets Skoler.


Betingelser for at modtage undervisning

Det er deltager eller dennes formynder, der er ansvarlig i forhold til vurderingen af, om en ansøger er i stand til at acceptere den rolle, der gør dem i stand til at blive undervist.
For at blive undervist på Akademiets Skoler skal deltager være i stand til med naturlig nysgerrighed og virketrang at følge studiet.
Børn og unge elever, der tilknyttes Akademiets Skolers undervisning, skal efter første velkomst kunne deltage uden ledsagelse af en voksen.


Udeblivelse fra undervisningen

Det er op til deltager at møde til de planlagte undervisningstimer.
På heltidsstudiet er der mødepligt og deltager skal følge flowet i undervisningen.
Viser det sig, at en deltager ikke er studieegnet, er fraværende eller forstyrrer undervisningen i en grad, der generer de øvrige deltagere, forbeholder Akademiets Skoler sig ret til at bortvise deltageren, hvis vedkommende ikke reagerer på vejledende påmindelser.
Bortviste deltagere har ikke krav på refusion af det indbetalte studiehonorar.

Af hensyn til trygheden og forudsigeligheden i undervisningen imødekommer skolen ikke prøvetimer eller erstatningstimer.


Personlige udfordringer

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer undervises på ligeværdige og faglige vilkår som andre målgrupper. Det anbefales, at gruppen med særlige udfordringer støttes undervejs i forløbet af et godt netværk og fx psykologisk bistand på de længere studieforløb.


Mobil og digitale medier

Akademiets Skolen er mobilfri i den del af undervisningen, der ikke er digital.
På heltidsstudiet anvendes digitale medier primært som læringsredskaber og digital dannelse.


Privat coaching og samtale

Skolen er imødekommende over for almindelig praksis vedr. småkommunikation. Kommunikation derudover betragtes som faktureret konsultation, hvad enten det er skriftlige, telefon- eller fysiske møder. Kan tilkøbes på web under fanen kontakt. Bookingen og betalingen skal finde sted inden mødet afholdes.