VISUEL DESIGNER - UDDANNELSE TIL DET KREATIVE MILJØ

For at bestå eksamen til en kreativ uddannelse skal den studerende have udarbejdet et digitalt galleri eller en fysisk projektmappe med visuelle arbejder og refleksioner. Arbejdet skal synliggøre at du kan arbejde selvstændigt i det kreative miljø som designer, illustrator eller innovatør.

Hvis du ønsker et censoreret uddannelsesbevis

Der er deltagelses- og mødepligt til undervisningen inden for de angivne tider. (Deltagelsespligt omfatter pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, der indgår som en del af uddannelsen. Mødepligt er defineret som fysisk tilstedeværelse.) Mindre end 85 % fremmøde, eller hvis den studerende ikke er studieaktiv, medfører, at den studerende ikke får udstedt uddannelsesbevis. Samlet undervisningstid og hjemmearbejde for et studieår svarer til 1000 timer. Der stilles krav til, at den studerende er aktiv i undervisningen og følger undervisningsplanen. Den studerendes indsats skal bidrage til opfyldelse af personlige mål. Den studerende kan kun være fraværende fra undervisningen på grund af sygdom eller efter aftale med rektor. Ved fravær af et større omfang kan den studerende efter forudgående samtale med Akademiets Skolers kreative direktør og efterfølgende skriftlig aftale fortsætte på studiet efter sygdommens ophør og aflægge afsluttende prøve eller sygeeksamen. Gennemføres undervisningen samt opnås karakteren ”bestået” ved den afsluttende vurdering, modtager den studerende et uddannelsesbevis. Forudsætningen for at bestå er bl.a. et færdiggjort speciale, som indstilles til vurdering ved afslutning af undervisningsforløbe. Herefter er du "Visuel Designer". Det er helt op til dig som studerende på Illustration Tegne og Designskolen, om du vil have dit arbejde til endelig vurdering af vores censorer. Kursusbeviset, diplomet eller uddannelsesbeviset kan anvendes i forbindelse med optagelse på videregående studier og ved jobsøgning.

Dokumentation

Galleriet eller mappen skal dokumentere og sandsynliggøre den studerendes 1000 timers visuelle arbejde, som skal være udført i forbindelse med studietiden på Kreativ Tegne og Designskolen. Aflevering af de visuelle arbejder skal være godkendt af Akademiets Skoler, for at den studerende er berettiget til at gå til eksamen. Krav: Deltagelses- og mødepligt minimum 85%. Det kræver stor selvstændighed at arbejde i den kreative branche, derfor skal den studerende være fyldt 17 år på eksamenstidspunktet. Der kan søges om dispensation fra denne regel. For at opnå ret til et eksamensbevis skal den studerende præsentere sin kunnen inden for klassisk tegning og farvelægning - begge områder repræsenteret ved brug af forskellige tegne- og farveredskaber. Her lægges der stor vægt på proportionssans, tekniske færdigheder og fleksibilitet i forhold til forskellige udtryksformer. Alle kreative opgaver udført i forhold til skolen pensum, skal fremlægges og vise, at den studerende har forstået design- og idégenereringsprocessen.

Afsluttende speciale

I slutningen at studiet gennemarbejder den studerende et speciale, der er skræddersyet i forhold til dennes særlige kompetencer. Specialet præsenteres som en digital PowerPoint-præsentation eller et fysisk portfolio. Den studerende bliver af skolens faste lærer og censor bedømt for sin evne til at arbejde i proces og idégenerering samt evne til at formidle sine ideer og visuelle overvejelser. Den studerendes ansøger om at blive indstillet til eksamen i slutningen af april måned. Her betales en mindre eksamensafgift. Den færdiguddannede "Visuel Designer" modtager sit eksamensbevis på engelsk.